Wednesday, 24/04/2019 - 09:29|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Văn bản liên quan
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Việt Trì năm 2012 thông báo việc thi tuyển viên chức giáo dục năm 2012 như sau: Cơ cấu và số lượng viên chức giáo dục cần tuyển: Tổng: 64 biên chế cần tuyển, chia ra: * Giáo dục Tiểu học: 10 người * Giáo dục THCS: 20 người; chia ra: GV Tin học: 10 người; GV Thể dục: 10 người; * Nhân viên kế toán : 20 người. * Nhân viên thư viện: 14 người.
Ngày ban hành:
15/06/2012
Ngày hiệu lực:
15/06/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Ngày ban hành:
19/05/2011
Ngày hiệu lực:
19/05/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng), bao gồm: nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng; hành vi vi phạm, xử lý hành vi vi phạm; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng.
Ngày ban hành:
19/05/2011
Ngày hiệu lực:
19/05/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Ngày ban hành:
19/05/2011
Ngày hiệu lực:
19/05/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực