Chuyên muc: khuyến học với những nội dung và hình ảnh nổi bật về Khuyến học và khuyến tài trên địa bàn Thành phố Việt Trì